ENG

Finančno prestrukturiranje

V določenih okoliščinah so previsoke celotne finančne obveznosti podjetja ali pa je profil odplačil takšen, da podjetje ne more pokrivati svojih obveznosti ob zapadlosti.

V tovrstnih situacijah je poslovodstvo lahko v skušnjavi, da bi prestrukturiralo obveznosti do določenih ključnih upnikov in nato čakalo na preobrat v poslovanju.

Skoraj vedno takšen pristop le podaljša neizbežno. Ponavadi je edino kar resnično reši podjetje vseobsegajoče prestrukturiranje. Za izvedbo takšnega prestrukturiranja je potreben celovit, podroben in dosegljiv poslovni načrt. Ko je poslovni načrt usklajen s poslovodstvom je potrebno razviti program prestrukturiranja, ki mora za vse interesne skupine predstavljati boljšo situacijo kot alternativa. Albacore podpira poslovodstvo pri pripravi poslovnega načrta, prestrukturiranju in pogajanjih z bankami ter preko tega dosežemo vseobsegajoče finančno prestrukturiranje.

Neodvisni pregledi poslovanja

Naši neodvisni pregledi poslovanja nudijo kreditodajalcem jasen in objektiven pogled na zmožnost njihovih strank odplačevati finančne obveznosti.

Albacore pregleda in kritično oceni komercialne in finančne predpostavke poslovodstva glede bodočih poslovnih rezultatov podjetja. Ključne prednosti neodvisnega pregleda poslovanja so:

01

Večnivojska kritika predpostavk poslovodstva glede komercialnega, operativnega in finančnega poslovanja

02

Realistične ocene številk po obdobju finančne ranljivosti stranke, ki služijo kot osnova za postavitev osnovnih ciljev s katerimi se ocenjuje uspešnost

03

Tveganja in možni pozitivni dogodki so celovito analizirani04

Natančna ocena dejavnosti, sposobnosti družbe in njenega poslovodstva

05

Verodostojna osnova za izvedbo vrednotenja

06

Postopek pregleda poslovanja omogoča komunikacijo z različnimi interesnimi skupinami

Pregled poslovanja podjetja

Nudimo izvedbo pregleda poslovanja podjetja za poslovodstvo in lastnike.

Pri takšnem procesu izvedemo celovito analizo trenutnega finančnega položaja podjetja, njegovih zgodovinskih in trenutnih komercialnih operacij ter predvidene finančne uspešnosti.

Te vrste analiz ponavadi izvajamo, ko podjetje zaide v likvidnostne težave in je potrebno ugotoviti katere korake je potrebno izvesti za izhod iz situacije. Gre za zelo praktičen pristop kjer je potrebno oceniti in prediskutirati posledice raznih ukrepov. Poslovodstva lahko zatorej uporabljajo tovrstne preglede kot osnovo za zagotavljanje najprimernejših aktivnosti za izogib insolvenčnim postopkom.

Pregled likvidnosti

Podjetja se ne glede na to, da so dobičkonosna, velikokrat znajdejo v likvidnostnem krču zaradi pomanjkanja denarnih sredstev.

Zelo hitro lahko ocenimo ključne dejavnike denarnega toka kot so prodajna uspešnost, obratni kapital, stroški prestrukturiranja ali odlog plačil.

To nam omogoča identifikacijo najvišje potrebe po denarju po mesecih, šibke točke in potencialne pozitivne dogodke npr. zmanjšanje dnevov vezave zlog za sprostitev denarja. Pridobljene podatke uporabimo, da posojilodajalcem podamo neodvisen pogled o tem ali ima posojilojemalec dovolj likvidnosti, da bo laho nadaljeval z normalnim poslovanjem, kar jim omogoča sprejejte odločitve o načinu vodenja svojih finančnih obveznosti.

Pomagali vam bomo na vsakem koraku

“Dajte mi šest ur da podrem drevo in bom
prve štiri porabil za brušenje sekire.”

Abraham Lincoln